A NYUFIG tájékoztatása a rokkantsági ellátásokról – 2012

27

A Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója  az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás

Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt. A 2012. január 1-jétől hatályba lépő törvény a Magyar Közlöny 2011. december 29-ei 162. számában került kihirdetésre.

A 2011. évi CXCI. törvény értelmében 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.

A törvény rendelkezései szerint:

I. A 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltő – azaz az 1950. január 1-jét megelőzően született –  személy  rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétől a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj 2011. december havi – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – összegével megegyező összegben öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.]

II. A 2011. december 31-én

a) I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban,

d) átmeneti járadékban

részesülő személy ellátását 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásként kell továbbfolyósítani azzal, hogy az a) és b) pontban nevesített nyugellátások esetében az ellátás összege megegyezik a 2011. december hónapra járó -a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével.

[Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget. Az minősül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek, aki 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte, azaz 1955. január 1-jét megelőzően született.]

III. A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő – az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz 1954. december 31-ét követően született – személyek ellátását 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. december hónapra járó – a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével.

Az érintett személyeket a nyugdíjfolyósító szerv 2012. január 31-éig tájékoztatja arról, hogy

a) az ellátás rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra,

b) Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosult,

c) amennyiben keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képes, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérheti a komplex minősítés elvégzését,

d) a c) pont szerinti jognyilatkozat elmulasztása milyen jogkövetkezményekkel jár.

Ha ugyanis az érintett személy 2012. március 31-éig nem kéri a komplex minősítés elvégzését, a rehabilitációs ellátását 2012. május 1. napjával meg kell szüntetni.

[A 2012. március 31-ei határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjeszthető.]

A komplex minősítésre és/vagy a Rehabilitációs kártya igénylésére vonatkozó nyilatkozatot az érintettek postai úton megkapják, de letölthető a www.onyf.hu weboldalról is. A nyilatkozatot postai úton vagy személyesen a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságához kell benyújtani.

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés elvégzését kérő személyeket az e törvényben meghatározott ellátások megállapítása céljából felülvizsgálja. A felülvizsgálat időpontja nem lehet későbbi a soros felülvizsgálat időpontjánál. A felülvizsgálatot követően a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rehabilitációs ellátást vagy a rokkantsági ellátást az erről szóló döntést követő harmadik hónap első napjával kell megállapítani.

[A rehabilitációs és a rokkantsági ellátásra való jogosultság feltételeiről, összegéről külön tájékoztató készült.]

IV. A törvény rendelkezései azokra a rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyekre is vonatkoznak, akiknek az ellátását a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet alapján állapították meg.

Az érintett, 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy – az e törvény szerinti rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás megszüntetését követően – szolgálati járandóság megállapítását kérheti, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet, beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt is.

V. Az ismertetett rendelkezések nem vonatkoznak a 2011. december 31-én

a rehabilitációs járadékban részesülőkre (esetükben az ellátást a hatósági döntésben megállapított időtartamig rehabilitációs járadékként kell továbbfolyósítani, az érintetteknek az együttműködési kötelezettségüket továbbra is teljesíteni kell),

a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülőkre (az érintettek 2012. január 1-jétől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet alapján bányászok egészségkárosodási járadékára jogosultak)

– a mezőgazdasági szövetkezeti tag munkaképtelenségi, növelt összegű munkaképtelenségi járadékában, munkaképtelenség címén megállapított özvegyi, növelt összegű özvegyi járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segélyben részesülőkre (az érintettek a megállapított ellátásra a továbbiakban is jogosultak).

VI. Felhívjuk az ellátásban részesülő, keresőtevékenységet folytatók figyelmét arra, hogy a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás nem nyugellátás, ezért 2012. január 1-jétől a foglalkoztatottak nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak.

A keresőtevékenység folytatása szempontjából továbbra is élnek a jogosultságot befolyásoló, korlátozó szabályok, amelyek a következők:

A II. pontban említett rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

E rendelkezés alkalmazása során a 2012. július 1-jétől szerzett jövedelem vehető figyelembe.

Ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

Keresőtevékenység folytatása esetén a III. pontban említett rehabilitációs ellátásban részesülő személy ellátásának megszüntetésére nem kerül sor.

A rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét.

VII. A 2011. december 31-én folyamatban lévő ügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a kérelmezőt tájékoztatja a jogszabályok megváltozásáról, és nyilatkoztatja arról, hogy a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás tekintetében a kérelmét fenntartja-e. Annak a személynek, aki az új törvény szerinti ellátások tekintetében a kérelmét nem tartja fenn, a 2012. január 1-jét megelőzően igényelt ellátását – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 2011. december 31-éig terjedő időtartamra kell megállapítani.

Ha kérelmező nyilatkozatában a kérelmét fenntartja, és 2011. december 31-éig a komplex minősítést elvégezték, a jogosultsági feltételek fennállása esetén

a) a 2011. december 31-éig terjedő időszakra I., II., III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot kell megállapítani a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint,

b) 2012. január 1-jétől

ba) az I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő – azaz 1955. január 1-jét megelőzően született – III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesülő személy részére az ellátást rokkantsági ellátásként kell folyósítani azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. december 31-éig megállapított – rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás havi összegével,

bb) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő – azaz 1954. december 31-ét követően született – III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő személy részére az ellátást rehabilitációs ellátásként kell folyósítani azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. december 31-éig megállapított – rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás havi összegével.

Ha kérelmező nyilatkozatában a kérelmét fenntartja, és 2011. december 31-éig a komplex minősítést nem végezték el, a jogosultsági feltételek fennállása esetén

a) a 2012. január 1-jétől kezdődő időszakra rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást kell megállapítani,

b) a 2011. december 31-éig terjedő időszakra

ba) rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot kell megállapítani, ha a kérelmező foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

bb) III. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmező tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,

bc) II. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmező kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, és

  bd) I. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmező egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

VIII. Az állapotváltozással összefüggő, kérelemre indult eljárás során 2011. december 31-ét követő kezdő időpontra vonatkozó – az ellátás összegét befolyásoló – döntések végrehajtása az alábbiak szerint történik:

A 2011. december 31-éig hozott, állapotrosszabbodásról szóló határozat alapján a felemelt összegű rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításáról 2011. december 31-ével kell intézkedni.

A 2011. december 31-éig hozott, a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj állapotjavulás miatt történő csökkentéséről (leszállításáról) szóló határozatot az abban foglalt időponttól kell végrehajtani úgy, hogy amennyiben a határozat alapján

a) II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, vagy a 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltött személynek III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj kerülne megállapításra, az ellátást rokkantsági ellátásként kell továbbfolyósítani,

b) az 1954. december 31-ét követően született személynek III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj kerülne megállapításra, az ellátást rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani

a határozatban megjelölt összegben.

 2012-01-02 13:17

Forrás : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

MEGOSZTÁS

27 HOZZÁSZÓLÁS

 1. l958-as születésű vagyok,2004-től rokkantsági nyugállományba helyeztek. Munkahelyem a Borsodi Szénbányáknál vájárként volt.13 évet dolgoztam földalatti munkán. Felülvizsgálatra 2013. október vége van meghatározva. Kérdésem a következő : 1973-tól állok munkaviszonyban. 2004-től rokkantsági nyugdijban – időszakos felűlvizsgálatokkal – vagyok. A föld alatti munkámmal megszerzett korengedményemmel mikor mehetnék korkedvezményes nyugdijba ? Betegségem miatt nem tudok munkát vállalni. A védett korhoz az 57 évhez a megszerzett 2 év kedvezmény leviszi-e 55 évre számomra a védett kort, és 62 év helyett 60 évesen elmehetnék-e nyugdijba ?

  • Tisztelt Révész Sándor !

   Ezen az oldalon nyugdíjkérdésekkel nem foglalkozunk, így kérdésére sajnos nem tudunk érdemi választ adni.

   üdv

 2. T-CIM 1954-60-20 születtem 56 % ban állapitották meg rokantságom c2 csoportba 55800ft-állapitotak meg azt sérelmezem hogy a minimál bér 60% 93000ft bol hol ott 41-évet dolgoztam folyamatossan 1-évet voltam táppénzen folyamatosan arra hivatkoztak hogy 180-nap referenciaidő allat nemvolt jővedelmem hogy lehet jővedelmem mikor táppénzen vagyok és 1-évig jogosult vagyokrá– nemvették figyelembe eltöltöt munkaidőt sem a fizetésem

 3. Kérdésem az lenne, hogy a rokkantsági nyugdíjam átalakult rehabilitációs ellátássá.. Én kértem a felül vizsgálatot ami még nem történt meg!
  Előre hozott nyugdíjra való jogosultságom iránt érdeklődnék, hogy a rokkantsági nyugdíjam ideje szolgálati időnek számít e, és mennyi munkaviszony kell ehhez? A rokkantsági nyugdíj ideje alatt dolgoztam 4-órásként ahol nyugdíj járulékot is vontak, beszámít e a munkaviszonyba a majdnem 3-év Kettős látás miatt lettem leszázalékolva, ami a mai napig is fenn áll! Kérem hogy ha tud válaszoljon? A rokkantsági nyugdíj előtt, 27-év 284 nap volt megállapítva! Ezen túl 9-év rokkantsági nyugdíj!
  Köszönöm szépen! Üdvözlettel: Júlia

 4. Tisztelt Cím!

  2012 7.hó 18.-án voltam felülvizsgálaton,addig rendszeres szoc járadékot kaptam.A Doktornő ezt elvette,azt mondta hogy rehabilitálható vagyok,3évig kapom a rehabilítációs járadékot,utána fellebezhetek.Most november 21.-e van,még nem kaptam határozatot erről,sem visszamenőleges emelést.Kérdésem:Igaz-e,hogyha fellebezek a határozat ellen,akkor addig még nincs vége az ügynek nem kapok pénzt?
  Köszönettel:M.Ildikó

  • Kedves Ildikó !

   Azt javasoljuk, hogy várja meg a határozatot, mert csak a pontos tények birtokában tudunk tanácsot adni, illetve válaszolni a kérdésére. Tudomásunk szerint amíg a fellebbezés tart, folyósítanak ellátást.

   üdv

 5. Tisztelt Cím!
  Rendszeres szociális járadékban részesülök 27000ft. jövőre kell mennem felülvizgálatra, ennek az ellátásnak mi a mosteni elnevezése és jár e most rá az emelés?
  válaszát előre is köszönöm

  • Tisztelt Bajnok József !

   A 2011. évi CXCI törvény 30. § (1) bekezdésnek rendelkezései szerint rendszeres szociális járadék már nem állapítható meg 2012. január 1-je után. A 2011 végéig megállapított rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék egészségbiztosítási – rokkantsági vagy rehabilitációs – ellátássá alakult.
   A szociális járulék összege tudomásunk szerint csak 2013.január 01-től fog változni, de ennek az összege általunk még nem ismert.

   üdv

  • Tisztelt Bajnok József !

   A 2011. évi CXCI törvény 30. § (1) bekezdésnek rendelkezései szerint rendszeres szociális járadék már nem állapítható meg 2012. január 1-je után. A 2011 végéig megállapított rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék egészségbiztosítási – rokkantsági vagy rehabilitációs – ellátássá alakult.
   A szociális járulék összege tudomásunk szerint csak 2013.január 01-től fog változni, de ennek az összege általunk még nem ismert.

   üdv

 6. T. Cím!
  Rehab.ellátásban részesülök. Minden fórumon azt olvastam, hallottam, hogy többek között mi is kapunk most emelést. Sajnos, nem így történt. Szeretném megtudni az okát?
  üdv.
  Zombori ILdikó

  • Kedves Ildikó !

   Valószínűleg egyedi esetről van szó, kérem forduljon a folyósító szervez, vagy a területig illetékes kormányhivatalhoz.

   üdv

 7. Tisztelt Cím!

  Szeretnék érdeklődni, hogy ha keresőtevékenységet folytat valaki a rokkantsági járulék folyósítása mellett, akkor ezt teheti, ha a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga nem meghaladja meg a minimálbér 150 százalékát. Mit jelent ebben az esetben a jövedelme? A rokkantsági járulék+munkabért, vagy csak a munkabért?
  Válaszukat előre is köszönöm! Tisztelettel, Sz. tímea

 8. T.CÍM!
  74%-os EGÉSZSÉG KÁROSODÁSOM VÉGETT,JÚLIUS 2-án MEGSZŰNT A MUNKAHELYEM.JÚLIUS 4-én VISSZA IGAZOLTÁK A LESZÁZALÉKOLÁST .ÉRDEKLŐDTEM KB MIKORRA ZÁRUL LE,DE NEM TUDTAK VÁLASZT ADNI. NÉGY HÓNAP ÓTA NINCS JÖVEDELMEM EZT RAJTAM KÍVÜL NEM ÉRDEKEL SENKIT. 1980-tól FOLYAMATOSAN DOLGOZTAM. MOST EZ MÁR NEM SZÁMÍT. MÁR A HÁZAMMAL KELL FIZETNEM. MA MÁR SZÉGYEN MAGYARNAK LENNI?!
  T. FODOR LÁSZLÓ.

 9. t cím!
  szeretném megtudni milyen modon lehetne nyilvánosságra hozni azt a szakértői orvosi határozatot amit én kaptam a kötelező felül vizsgálat után ha van mod és lehetőségük erre akkor szívesen el küldöm a fénymásolatot hogy lássák akinek 2 agyvérzése volt még azt sem akarák véglegesíteni mert nem érte el a korhatárt
  email címem : selmeczi zsolt@latsat.hu
  köszönettel selmeczi zsolt somogyszob

 10. Tisztelt Cím!

  Jelenleg 43% Rehabilitációs járadékban részesülök. Mellette napi 7 órában munkavállaló vagyok. Kérdezném, hogy van-e lehetőségem napi 8 órás munkaviszonyt vállalnom (minimálbérért) a Rehabilitációs járadékom megtartása mellett!

  Mielőbbi válaszukat várva:

  Köszönettel: Szobonya Erzsébet Irén.

  • Kedves Erzsébet !

   Időbeli korlátról nem tudunk, de léztezik egy kereset korlát, amit nem tanácsos átlépni:

   Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő és az Rjtv. 1. § b) pontja szerinti keresőtevékenységet folytató rehabilitációs járadékos (bruttó) keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja
   ba) a rehabilitációs járadék nyugdíj összegének kétszeresét és
   bb) a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét
   • 3 egymást követő hónapra vonatkozóan – a rehabilitációs járadék összege ötven százalékkal csökken.
   • 6 egymást követő hónapra vonatkozóan – a rehabilitációs járadék megszüntetésre kerül. 24 hónapon belül újra megállapítható!(de 2012. január 1.után nem éledhet fel)

   Tehát: A rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét.
   üdvözlettel
   admin

Mondd el a véleményed, vagy kérdezz bátran!